Zespół Szkół Publicznych w Milczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Projekt UE

Projekty
 
 

REALIZACJA PROJEKTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MILCZY                                     Milcza, 6.09.2011 r.


Indywidualizacja nauczania w klasach I - III SP w Gminie Rymanów


 


Gmina Rymanów realizuje zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów”. Projekt uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 z funduszy unijnych. W projekcie biorą udział wszystkie Szkoły Podstawowe z terenu gminy Rymanów. Projekt zakłada pomoc uczniom zarówno uzdolnionym, jak i tym, którzy mają problemy w nauce oraz zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zadania.

Od kwietnia 2011 roku w naszej szkole jest realizowany projekt unijny
„ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt współfinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W naszej szkole prowadzone są zajęcia :


- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu prowadzone przez panią Edytę Gryzowską. Uczestniczy w nich łącznie 15 uczniów;
- dla dzieci z trudnościami matematycznymi prowadzone są przez panią Danutę Zawojską. Bierze w nich udział łącznie 12 uczniów;
-dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzone przez panią Lucynę Węgrzyn i panią Małgorzatę Szul. Uczestniczy w nich łącznie 17 uczniów
- dla dzieci z wadami postawy prowadzone prze pana Sławomira Kasperkowicza. Bierze w nich udział łącznie 25 uczniów.
Każdy z nauczycieli przystępujących do projektu opracował plan programu dla dzieci zakwalifikowanych do zajęć, którego głównym zadaniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Do wszystkich zajęć prowadzonych w ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które bardzo pomagają dzieciom w zdobywaniu, poszerzaniu, utrwalaniu wiadomości umiejętności.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach w godzinach popołudniowych. Mają one zupełnie inny charakter niż zajęcia szkolne. Ponadto są uatrakcyjniane pracą z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w dodatkowych zajęciach, które w dużej mierze wpływają na poprawę ich osiągnięć dydaktycznych
w szkole.


Zakończono realizację projektu unijnego
„ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów”


Od kwietnia 2011 roku w naszej szkole był  realizowany projekt unijny „ Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt współfinansowany był ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W poszczególnych klasach wyodrębniono uczniów (na podstawie obserwacji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prowadzonych podczas zajęć oraz prac pisemnych dzieci)  mających trudności i wymagających pomocy dydaktycznej. Uczniowie ci zostali zakwalifikowani do zajęć prowadzonych w ramach  projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III SP w Gminie  Rymanów”.
W naszej szkole prowadzone były zajęcia :
- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu prowadzone przez panią Edytę Gryzowską. Uczestniczyło w nich łącznie 15 uczniów;
- dla dzieci z trudnościami matematycznymi prowadzone  przez panią Danutę Zawojską. Brało w nich udział łącznie 12 uczniów;
-dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy prowadzone przez panią Lucynę Węgrzyn i panią Małgorzatę Szul. Uczestniczyło w nich łącznie 17 uczniów
- dla dzieci z wadami postawy prowadzone prze pana Sławomira Kasperkowicza. Brało w nich udział łącznie 25 uczniów.
Każdy z nauczycieli przystępujących do projektu opracował plan programu dla dzieci zakwalifikowanych do zajęć, którego głównym zadaniem było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Do każdych zajęć prowadzonych w ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, które bardzo pomogły dzieciom w zdobywaniu, poszerzaniu, utrwalaniu wiadomości umiejętności. Zajęcia odbywały się w niewielkich grupach w godzinach popołudniowych. Miały one zupełnie inny charakter niż zajęcia szkolne. Ponadto były uatrakcyjniane pracą z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Dzieci bardzo chętnie brały udział w dodatkowych zajęciach, które w dużej mierze wpływały na poprawę ich osiągnięć dydaktycznych w szkole. Uczniowie biorący udział w projekcie w dużej mierze wyrównali zaległości programowe na poziomie danej klasy.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego