Zespół Szkół Publicznych w Milczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin SU

Samorząd szkoły
 

                    REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
                  Zespołu Szkół Publicznych w Milczy                                                           Rozdział I
                        KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 1.

Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55. Ustawy o systemie oświaty z dnia   7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991 roku, poz. 425
z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.

Art. 2.

Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.

Art. 3.

Główne zadania Samorządu to:
1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
2. Czynne uczestniczenie w życiu szkolnym – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się
w działalność szkoły.
4. Organizowanie działalności kulturalno – oświatowej, zgodnie z potrzebami uczniów
i możliwościami szkoły.
5. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących praw ucznia.
6. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej
lub mających trudności w nauce.

Art. 4.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów SU oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań.
4. Prawo do redagowania gazetki szkolnej.
5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem.
6. Prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów SU.                                                    Rozdział II
                      ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 5.

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1. Samorząd Klasowy w składzie:

a) Przewodniczący Klasy
b) Zastępca Przewodniczącego
c) Skarbnik
d) Sekretarz

2. Rada Samorządu Uczniowskiego, której członkami są przedstawiciele  klas, Zarząd SU i kandydaci  do Zarządu, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających ich
do zajmowania stanowiska w Zarządzie

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU
b) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
c) Skarbnik
d) Sekretarz

4. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności
i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace
i skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.

5. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomagają nauczyciele – opiekunowie.

Art. 6.

Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego:

1. Samorząd Klasowy:

a) reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU
b) organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie, itp.)
c) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy
d) organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy
2. Rada Samorządu Uczniowskiego:

a) uchwala Regulamin SU
b) podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie
c) podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU
d) uchwala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny
e) opiniuje wybór opiekunów SU
f) dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę SU

3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

a) kieruje pracą SU
b) wykonuje uchwały Rady SU, czuwa nad terminową realizacją pracy
c) pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez oraz uroczystości szkolnych
d) rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów
e) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji


                                           Rozdział III
               TRYB WYBORU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 7.

Tryb wyboru Samorządu Klasowego:

1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy, na początku roku szkolnego.
2. Kandydat do samorządu klasowego powinien posiadać zachowanie bardzo dobre lub wzorowe, odznaczać się bardzo dobrym stosunkiem do obowiązków szkolnych.
3. W przypadku niespełniania właściwie swoich zadań w ciągu roku lub na swój wniosek, lub gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata.

Art. 8.

Tryb wyboru Zarządu SU:

1. W wyborach biorą udział uczniowie klas IV VI SP i I-III gimnazjum w  głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Nad przebiegiem wyborów czuwają opiekunowie SU.
3. Wybory do Zarządu składają się z następujących etapów:
a). Do dnia ustalonego w ogłoszeniu Opiekunów SU każda klasa dokonuje wyboru                   maksymalnie 3 kandydatów do Zarządu SU, uczeń powinien posiadać co najmniej zachowanie dobre.
b). Kandydat otrzymuje listę na której zbiera podpisy 10 uczniów, którzy go popierają
     ( jedna osoba może poprzeć jednego kandydata ).
c). W ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie Opiekunom SU wybranych kandydatów do Zarządu (kandydatury opiniuje wcześniej wychowawca klasy).
d). Do dnia wyborów do Zarządu trwać może kampania wyborcza kandydatów, która nie  powinna zakłócać pracy szkoły (szczegóły techniczne dotyczące kampanii wyborczej ustalają opiekunowie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły).
e). W dniu wyborów należy powołać czteroosobowa komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
f). Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
4. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego.Art. 9.

Zgłoszeni przez Samorządy Klasowe kandydaci do Zarządu, którzy nie uzyskali ilości głosów uprawniających ich do zajmowania stanowiska w Zarządzie, tworzą wraz
z Zarządem Radę Samorządu Uczniowskiego.

Art. 10.

Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.

                                                    Rozdział IV
          TRYB ODWOŁANIA CZŁONKA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 11.

Odwołanie członka zarządu SU następuje w wyniku :

a). uzasadnionego wniosku opiekuna SU lub członka RP
b). złamania regulaminu SU
c). poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego, konfliktu z prawem, oszustwa  lub braku uczciwości.


                                                    Rozdział V
          TRYB WYBORU OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 12.

Opiekun SU jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu.

Art. 13.

Wyboru Opiekunów SU dokonują uczniowie klas IV – VI SP i I-III gimnazjum
w miesiącu wrześniu drogą tajnego głosowania. Do roli opiekuna zostaje powołany nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów.

Art. 14.

Kadencja Opiekuna SU trwa 1 rok.

Art. 15.

Wybrany w drodze głosowania opiekun może odmówić pełnienia funkcji, jeżeli pracował na tym stanowisku w poprzednim roku. Może także – w uzasadnionych przypadkach – złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna.
W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.
                                                   Rozdział VI
                               TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

Art. 16.

Uchwały podejmuje Rada SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady. Uchwały w sprawach osobowych podejmowane są
w formie tajnej.

Art. 17.

Listę uczestników zebrania Rady oraz jej prawomocność ustala każdorazowo Przewodniczący SU lub Sekretarz SU.

Art. 18.

Zebrania i uchwały Rady oraz Zarządu SU są protokołowane w księdze protokołów.
Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz Zarządu, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.

Art. 19.

Rada SU, przed podjęciem uchwały dotyczącej danej sprawy, może zobowiązać Zarząd do przeprowadzenia ogólnoszkolnego głosowania nad tą sprawą lub przeprowadzić właściwe ankiety.
                                        
                                                 Rozdział VII
                TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD DECYZJI RADY SU

Art. 20.

Jeżeli uchwała SU jest sprzeczna z Regulaminem SU, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Przewodniczący SU zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę Opiekunom SU.

Art. 21.

W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w Art. 19., Opiekunowie SU i Rada SU w terminie 1 miesiąca od dnia zawieszenie uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.

Art. 22.

W sprawach spornych Rada SU i Opiekunowie SU odwołują się do Dyrektora Szkoły. Kwestie rozwiązywania konfliktów pomiędzy organami reguluje Statut Szkoły.

                                                  Rozdział VIII
                     FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 23.

Samorząd Uczniowski może uzyskiwać dochody:
a) ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne
b) z organizacji zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów, itp.
c) ze sprzedaży surowców wtórnych
d) ze środków przekazanych przez sponsorów
e) z innych źródeł


Art. 24.

Finanse SU prowadzi Skarbnik SU. Wszelkie operacje finansowe ewidencjonowane są
w księdze przychodów i rozchodów prowadzonej przez Skarbnika przy pomocy Opiekunów SU. Środki finansowe Samorządu przechowywane są przez Opiekunów
w pokoju nauczycielskim lub w gabinecie Dyrektora Szkoły.


                                             Rozdział IX
                DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Art. 25.

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą:
1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego
2. Zeszyt protokołów
3. Księga ewidencji dochodów i wydatków
4. Plan pracy SU na dany rok szkolny
5. Sprawozdanie z działalności za I i II semestr
                                            Rozdział X
           TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU

Art. 26.

Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU.

Art. 27.

Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym, w trybie podejmowania uchwał.


                                          Rozdział XI
                        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 28.

Rada SU zbiera się minimum raz w miesiącu. Opiekunowie SU mogą zarządzić zebranie nadprogramowe w pełnym składzie, jeżeli pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo, Opiekun spotyka się z Zarządem tak często, jak wymaga tego przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych, za które odpowiada SU zgodnie z planem pracy Samorządu.

Art. 29.

Niniejszy Regulamin SU jest przedstawiony i omówiony we wszystkich klasach przed wyborami do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń, gazetce SU lub publikowany na stronie internetowej szkoły).

Art. 30.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu Uczniowskiego decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Zarządem SU.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego